Woonfraude

Woonfraude

Woonfraude is een containerbegrip en heeft uitingsvormen variërend van tamelijk onschuldig tot zeer crimineel en ondermijnend. Daarnaast kost elke vorm van woonfraude de verhuurder veel geld. We kunnen in verschillende situaties spreken van woonfraude. Er kan er ook sprake zijn van strafbare feiten in combinatie met woonfraude.

Enkele voorbeelden van woonfraude: 

  • Het onrechtmatig bewonen van een woning,
  • (illegaal) doorverhuren van een woning
  • (foutief) gebruiken van een woning.
  • Hennepkwekerijen
  • Uitkeringsfraude
  • AIRBNB-fraude (bij woningbouw / particuliere verhuurders)
  • Identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Denk hierbij aan fraude met een werkgeversverklaring, een identiteitsbewijs of een loonstrook om een woning te verkrijgen.

Wie in Nederland een (sociale) huurwoning wil, moet zich hiervoor bij een woningbouwvereniging of bij sommige commerciële verhuurders inschrijven. Door middel van verschillende toewijzingssystemen wordt uiteindelijk een woning toegewezen. Iedereen moet dus op zijn/haar beurt wachten. Op het moment dat er sprake is van woonfraude komt de woning niet beschikbaar voor anderen. De wachtlijst voor mensen die wachten op een (sociale) huurwoning wordt daardoor steeds langer waardoor men soms vele jaren ingeschreven moeten staan om in aanmerking te komen voor een woning. Onrechtmatige bewoning staat dus een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen illegaal ‘voordringen’ in de wachtrij.

Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in trappenhuizen, buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen houden zich juist afzijdig en stil. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld hennepteelt of andere illegale praktijken, dan is er ook in veel gevallen sprake van overlast voor omwonenden (stank / veiligheid enz).

Een serieuze aanpak van woonfraude waar duidelijk over gecommuniceerd wordt werpt vruchten af. Economisch en maatschappelijk. Door vergroting van de pakkans ontstaat de beste preventie. Dat leidt tot beter woongedrag, minder risico’s voor uw bezit, minder mutatie- en reparatiekosten en een betere beschikbaarheid van uw voorraad.

RIWA recherche en advies is de specialist in het opsporen en aanpakken van de meest voorkomende vormen van woonfraude. Indien gewenst ondersteunen wij u met raad en daad om de woonfraude effectief te bestrijden. U kunt hierbij denken aan het uitvoeren van observaties, plaatsen van een video-wagen, uitvoeren van buurtonderzoeken en gesprekken met de fraudeur enz.

Mocht de casus uitdraaien op een juridische procedure dan kunnen wij, door onze nauwe samenwerking met juristen / advocaten, het juridisch traject voor u opzetten, hierin ondersteunen of afhandelen.

Tevens kunnen er trainingen verzorgd worden in het herkennen van woonfraude en het herkennen van valse documenten.

Werken binnen wettelijke kaders

RIWA recherche en advies werkt binnen de wettelijke kaders en conform de huidige wetgeving. Iedere rechercheur die werkt voor het bedrijf beschikt vanzelfsprekend over een legitimatiebewijs, afgegeven door de politie. RIWA recherche en advies erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1806) en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een (gratis) adviserend/ intakegesprek middels het contactformulier.

RIWA Recherche en Advies helpt u bij ieder conflict​

Neem contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek.